Wittes: – Trump «gjorde kur» til FBI-Comey

Donald Trump / James Comey 

Wittes: – Trump «gjorde kur»
til FBI-Comey